Noutăți formulare 230


 

Dragilor, cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să colectăm, să procesăm și să depunem toate formularele pentru anul în curs (2021).

Nădăjduim că, și în anul ce vine, ne veți fi alături, într-un număr cel puțin la fel de mare.

 

Dacă aveți întrebări, nelămuriri sau doriți să ne oferiți un feedback cu privire la formulare, vă punem la dispoziție următorul număr de contact:

Ana Maria – 0751 621 146

 

 

Formular 230


 

  CLICK AICI PENTRU A DESCARCA FORMULARUL 230  (Anul 2021)

1. Descarcă de mai sus formularul completat cu datele asociației Glasul Vieții

2. Completează formularul 230 cu datele tale, la secțiunea I „Date contribuabil”

3. Depune formularul 230 la autoritatea fiscală, până la 25 mai, utilizând următoarele variante:

– Trimite formularul scanat/fotografiat, pe una din adresele noastre (Facebook / Mail ) și îl vom depune noi la autoritatea fiscală.

– Depune personal formularul, completat și semnat, la autoritatea fiscală.

– Depune formularul online pe Spațiul Privat Virtual.

– Trimite formularul prin poștă, cu confirmare de primire, către autoritatea fiscală competentă.

Termen limită: 25 mai !

 

INSTRUCȚIUNI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI 230 (anul 2020)

 

      I. Depunerea formularului

1. Formularul se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:

 • venituri din salarii și asimilate salariilor;
 • venituri din pensii;
 • venituri din activități independente/ activități agricole, impuse pe bază de normă de venit;
 • venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
 • venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Contribuabilii completeză formularul în următoarele situații:

– au efectuat în anul de raportare cheltuieli pentru acordarea de burse private conform legii, și solicită restituirea acestora;

– dispun asupra destinației sumei reprezentând până la 3,5 % din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care sc înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult.

2. Termen de depunere

– până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului, sub sancțiunea decăderii

3. Organul fiscal central competent

Formularul se completează în două exemplare.

Originalul se depune, după caz, la:

– organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

– organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

Copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia.

4. Modul de completare și depunere:

 • Formularul se completează de către contribuabili sau dc către împutcrniciții acestora, potrivit dispozițiilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, înscriind corect, complet și cu bună-credință informațiile prevăzute de formular.
 • Persoanele fizice care optează pentru direcționarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea mai multor entități nonprofit/unități de cult, precum și pentru acordarea de burse private, completează în mod corespunzător formularul “Anexă nr…. la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat”.

In această situație, se completează corespunzător căsuțele prevăzute în formularul 230, cu numărul anexelor completate și depuse împreună cu acesta.

 • Cererea se depune împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.
 • Formularul “Anexă nr….. la Cererea privind destinația sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” se depune numai cu formularul 230.
 • Formularul se pune gratuit la dispoziția contribuabilului, la solicitarea acestuia.
 • Formularul poate fi depus și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii

 

       II. Completarea formularului

5. In rubrica „Anul” se înscrie anul pentru care se completează formularul, cu cifre arabe cu 4 caractere (de exemplu: 2019).

6. Secțiunea I –  „Date de identificare a contribuabilului”

 • în caseta „Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală” se înscrie codul numeric personal al contribuabilului sau numărul de identificare fiscală atribuit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
 • în rubricile „Nume” și „Prenume” se înscriu numele și prenumele contribuabilului.
 • Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

 

7. Secțiunea II  – „Destinația sumei reprezentând până la 3,5 % din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii

 • Bursa privată – căsuța se bifează de către contribuabilii care au efectuat cheltuieli în cursul anului de raportare cu burse private conform legii și solicită restituirea acestora.
 • Contract nr./data – se înscriu numărul și data contractului privind acordarea bursei private.
 • Sumă plătită (lei) – se înscrie suma plătită de contribuabil în cursul anului de raportare pentru bursa privată.
 • Documente de plată nr./data – se înscriu numărul și data documentelor care atestă plata bursei private.
 • Contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent, în copie cu mențiunea „conform cu originalul”, contractul privind bursa privată, precum și documentele de plată pentru aceste burse.
 • Susținerea unei entități nonprofît/unități de cult – căsuța se bifează de către contribuabilii care solicită virarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult.
 •  Căsuța ’’Opțiune privind distribuirea sumei pentru o perioadă de 2 ani”- se bifează în cazul în care contribuabilul solicită prin cerere distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat pentru același beneficiar pentru o perioadă de 2 ani. Solicitarea poate fi reînnoită după expirarea perioadei de 2 ani.
 • Cod de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult – se înscrie codul de identificare fiscală a entității nonprofit/unității de cult pentru care se solicită virarea sumei.
 • Denumire entitate nonprofit/unitate de cult – se înscrie denumirea completă a entității nonprofit/unității de cult.
 • Cont bancar (IBAN) – se completează codul IBAN al contului bancar al entității nonprofit/unității de cult.
 • Suma – se completează cu suma solicitată dc contribuabil a fi virată în contul entității nonprofit/unității de cult.
 • în situația în care contribuabilul nu cunoaște suma care poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma”, caz în care organul fiscal va calcula și va vira suma admisă, conform legii.
 • Dacă suma solicitată a se vira către entitatea nonprofit/unitatea de cult, cumulată cu suma plătită pentru bursa privată depășește plafonul de 3,5% din impozitul anual, atunci suma totală luată în calcul este limitată la nivelul acestui plafon, având prioritate cheltuielile efectuate în cursul anului dc raportare cu bursa privată.

 

 8. Secțiunea III –  „Date de identificare a împuternicitului”

 • Se completează numai în cazul în care direcționarea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual pentru susținerea entităților nonprofît/unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private se realizează prin împuternicit, desemnat potrivit Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
 • în caseta „Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-sc cifrele cu aliniere la dreapta.
 • în rubrica „Nume, prenume/Denumire” se înscriu, după caz, numele și prenumele împuternicitului sau denumirea acestuia.
 • Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.