ANUNȚ DE INTENȚIE SELECTIE PARTENERI în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU) Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate pentru proiectul SPERANTA PENTRU VIITOR


ANUNȚ DE INTENȚIE SELECTIE PARTENERI

                    în cadrul  Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)

Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate

pentru proiectul SPERANTA PENTRU VIITOR

 

 1. CADRU LEGISLATIV

 

În conformitate cu prevederile OUG nr. 40/2016,  cu modificările și completările ulterioare,

HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, Documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, pentru perioada de programare 2014-2020 cu toate modificarile aferente,

Alte reglementări specifice[1].

Ghidul Solicitantului Condiții Generale aferent Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (POCU)

a Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru apelul de proiect Apel : POCU/784/6/24/ Operațiune compozită OS 6.2, OS 6.3/24/ Operațiune compozită OS 6.2, OS 6.3. Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate Axa prioritară – nr. 6 Educație și competențe , Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare Procedurii interne de selectare a partenerilor publici si privaţi în cadrul proiectelor finanţate prin POCU 2014-2020 (aprobată de ASOCIATIA GLASUL VIETII cu nr. 1/27.04.2020

 

ASOCIATIA GLASUL VIETII  anunță intenția de a selecta partener din mediul public si  privat în vederea depunerii unei cereri de finanțare pentru implementarea unui proiect, după cum urmează:

 

 1. Programul de finanțare:

Apelului de proiecte Apel : POCU/784/6/24/ Operațiune compozită OS 6.2, OS 6.3/24/ Operațiune compozită OS 6.2, OS 6.3. Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, Axa prioritară – nr. 6 Educație și competențe , Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare

 

Obiectivele specifice al programului în care se va depune cererea de finanțare:

Obiectiv Specific 6.2. – Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural

Obiectiv Specific 6.3 – Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic .

 

Titlul proiectului: SPERANTA PENTRU VIITOR

 

Scopul proiectului este: Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu, cat si imbunatatirea retentiei in sistemul educational pentru elevii apartinand minoritatii roma, elevii din mediul rural si comunitatilor dezavantajate economic.

 

Obiectivul general al proiectului este-furnizarea sprijinului pentru  220 de copii intre 3- 16 ani,  apartinand grupurilor de risc romi, elevii din mediul rural cat si comunitatilor dezavantajate socio-economic (prescolari, primar, gimnazial si secundar superior) din jud.Iași prin dezvoltarea si oferirea unui set de măsuri integrate (servicii de educatie si servicii psihosociale) cat si servicii de educatie parentala si consiliere sociala pentru min 110 reprezentantii/parintii/ tutori ai copiilor in vederea preventiei si imbunatatiri retenției în sistemul educațional, promovarea accesului egal la serviciile de educatie  cat si prevenirea abandonului școlar.

 Activitati

A01. Managementul proiectului

A 02. Realizarea achizitiilor de bunuri si servicii necesare derularii proiectului

A 03. Asigurarea informarii si publicitatii proiectului

A 04.Identificarea si selectia grupului tinta

A 1. Dezvoltarea pachetului integrat de servicii suport de educational

A 2. Dezvoltarea activitatilor de sprijin pentru stimularea participarii la activitatile proiectului

A 3. Dezvoltarea serviciilor de educatie parentala si consiliere sociala

A 4. Dezvoltare de parteneriate

A 5. Dezvoltarea de campanii de informare si constientizare

 

Rezultate

R1. – 1 echipa de management si implementare formata din manager de proiect si coordonator de proiect P2 , experti de implementare desfasurata pe toata perioada proiectului in vederea facilitarii accesului a 220 de copii din zona rurala/comunitati  dezavantajate socio-economic beneficiari a unui set de masuri integrate de tipul: servicii de educatie(GPP si Scoala dupa scoala), servicii psiho-sociale (activitati de informare si consiliere sociala, consiliere psihologica), activitati recreative si de socializare, actiuni de suport, asigurare de servicii de educatie parentala pentru 100 de reprezentanti ai copiilor cat si dezvoltare de parteneriate si campanii  (indicator de realizare 4S87 si 4S91)

– dezvoltarea  a unui set de proceduri interne de lucru ,de  management, implementare în cadrul proiectului ce vor fi respectate de toti partenerii (exemplu: procedura de management cu anexele aferente, procedura de implementare

R2.- 1 plan al achizitilor publice elaborat si actualizat pe parcursul implementarii proiectului

– Peste 35 de proceduri de achizitie derulate in vederea asigurarii bunurilor si a serviciilor necesare pentru implementarea activitatilor proiectului

– 1 baza de date a achizitiilor publice realizate si derulate in cadrul proiectului

R3.- 1 procedura de comunicare interna si externa cat si diseminare a rezultatelor proiectului

– 3 evenimente de informare si asigurare a vizibilitatii proiectului organizate si derulate pentru cate 25 de persoane/eveniment, incluzand conferinta de lansare a proiectului, conferinta regionala si conferinta de inchidere a proiectului

-1 website al proiectului dezvoltat si actualizat continuu cu informatii privind progresul proiectului

R4.- 1 procedura de identificare si selectia a beneficiarilor in GT

– 1 pachet de documente cu anexele necesare pentru inscrierea si selectia persoanelor eligibile din GT

– 4 campanii de informare si identificarea GT

–  220 de copii si reprezentatii acestora  informatii despre activitatile proiectului

–  min 220 de pers identificati si inscrisi in GT

R5. – Furnizarea serviciilor de suport educational pentru 220 de copii intre 3- 16 ani,  apartinand grupurilor de risc romi, elevii din mediul rural cat si comunitatilor dezavantajate socio-economic (prescolari, primar, gimnazial si secundar superior) din jud.Iași

R6 – Furnizarea serviciilor psihosociale pentru 220 de copii intre 3- 16 ani,  apartinand grupurilor de risc romi, elevii din mediul rural cat si comunitatilor dezavantajate socio-economic (prescolari, primar, gimnazial si secundar superior) din jud.Iași

R7. Oferirea activitatilor recreative pentru 220 de copii  intre 3- 16 ani,  apartinand grupurilor de risc romi, elevii din mediul rural cat si comunitatilor dezavantajate socio-economic (prescolari, primar, gimnazial si secundar superior) din jud.Iași

R8.Sprijinirea copiilor prin activitatii sportive si artistice , copii  intre 3- 16 ani,  apartinand grupurilor de risc romi, elevii din mediul rural cat si comunitatilor dezavantajate socio-economic (prescolari, primar, gimnazial si secundar superior) din jud.Iași

R9.-Furnizarea serviciilor de educatie parentala pentru min 110 de reprezentatii ai copiilor, intre 3- 16 ani,  apartinand grupurilor de risc romi, elevii din mediul rural cat si comunitatilor dezavantajate socio-economic (prescolari, primar, gimnazial si secundar superior) din jud.Iași

R10.-Dezvoltarea a min 7 parteneriate pentru dezvoltarea durabila a comunitatii

R11. Desfasurarea a 20 de campanii de informare si constientizare …

 

Notă: Obictivul, Activitățile proiectului, indicatorii și rezultatele pot suporta modificari pe parcursul scrierii prin negociere cu partenerul/rii declarat câștigător.

Conform ghid Bugetul total al proiectului: max. 1 mil de euro

 

Reguli generale:

 

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, sunt specificate în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014- 2020 (ultima varianta) şi Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice de accesare a fondurilor POCU

Apelul de proiecte  Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate, Axa prioritară – nr. 6 Educație și competențe , Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare OS 6.2, OS.6.3, publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv www.fonduri-ue.ro.

– Partenerul naţional e entitate legal constituită în România, cu personalitate juridică, care desfăşoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi are în obiectul de activitate/statut şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care are rol de partener;

 

Profilul partenerilor

 

Entitățile interesate trebuie să respecte regulile generale privind eligibilitatea partenerilor și capacitatea financiară și operațională a parteneriatului în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU menţionate în Ghidul Condiții Generale – Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (cu modificările și completările ulterioare) şi în GHIDUL SOLICITANTULUI – CONDIŢII SPECIFICE .

 

Pentru această cerere de propuneri de proiecte categorii de solicitanți sunt:

 

 Instituții de învățământ (ISCED 0 – 3) acreditate, publice și private, din rețeaua școlară națională

 Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative, publici și privați

 Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizații sindicale)

 Instituții de cult si asociații religioase

 Instituții/agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale

 APL cu atribuții în domeniul educației de nivel preuniversitar

 ONG

 

Prin entități relevante se înțeleg acei actori care vor fi implicați în derularea uneia/ unora dintre activitățile principale (de ex. A 1, A 3) ale proiectului contribuind în mod direct la atingerea indicatorilor de realizare/ de rezultat solicitați prin prezenta cerere de propuneri de proiecte si anume activitatile :

 

A 1. Dezvoltarea pachetului integrat de servicii suport de educational- activitate principala,  relevanta si obligatorie ;

A 2. Dezvoltarea activitatilor de sprijin pentru stimularea participarii la activitatile proiectului-activitate relevanta ;

A 3. Dezvoltarea serviciilor de educatie parentala si consiliere sociala – activitate principala, relevanta si obligatorie ;

A 4. Dezvoltare de parteneriate – activitate relevanta

A 5. Dezvoltarea de campanii de informare si constientizare – activitate relevanta

 

Principiile generale aplicabile activităţii de selecţie a partenerului / partenerilor :

Transparenţa;

Nediscriminarea;

Tratamentul egal;

Eficiența utilizării fondurilor;

Legalitate;

Trasabilitate;

Impartialitate;

Proportionalitate;

Asumarea raspunderii;

Confidentialitate.

Condiții generale de eligibilitate privind partenerii

 

În ceea ce privește criteriile de eligibilitate a partenerului/partenerilor, se va avea în vedere respectarea cel puțin a cerințelor impuse de către AM/OI prin Ghidului Solicitantului Condiții Specifice aferent cererii de proiecte în cauză.(Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020)

 1. Partenerii și/sau reprezentanții lor legali/structurile de conducere ale acestora și

persoanele care asigură conducerea partenerilor NU se află în situația de conflict de 4 interese sau incompatibilitate, așa cum e definit de legislația națională și comunitară in vigoare;

 1. NU se fac vinovați de declarații false în furnizarea informaţiilor solicitate de AM/POCU responsabil sau nu au furnizat aceste informații;
 2. Partenerii NU se afla pe lista beneficiarilor excluși de la finanțare în urma rezilierii contractelor de finanțare din culpa beneficiarului sau a membrilor parteneriatului sau a refuzat să semneze contractul de finanțare;
 3. Partenerii naționali sunt organizații cu personalitate juridică din România, ce desfășoară activităţi relevante în cadrul proiectului şi au în obiectul de activitate/statut şi activitatea/activităţile din cadrul proiectului pentru care au rol de parteneri; prevederea referitoare la obiectul de activitate nu este aplicabilă sindicatelor, patronatelor şi asociaţiilor profesionale;
 4. Partenerii nu trebuie să se afle în situațiile de excludere prevăzute în documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014 – 2020;
 5. Partenerii naționali trebuie să fie implicați cel puțin într-o activitate relevantă. Prin activitate relevantă se înțelege acea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor.

 

Capacitatea operațională

 

Experienta anterioara in domeniul activitatilor proiectului se va puncta conform anexei 2.

 

Capacitatea operațională și condițiile de eligibilitate reprezintă criterii ELIMINATORII.

 

Condiții specifice

 

 • Activitate relevantă, dovedită de fișa partenerului, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al instituției;
 • Declarație pe propria răspundere că îndeplinește condițiile de eligibilitate prevăzute de documentul Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU 2014 – 2020 și de Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate AP 6/ PI 10.i/ OS 6.2 si OS 6.3.

 

Dosarul candidatilor  va conține:

 

 În copie, semnat, ştampilat şi certificat conform cu originalul de către reprezentantul  legal:

 

 1. Certificatul Constatator (operatori economici) (nu mai vechi de 3 luni)/Dovadă privind înregistrarea în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor (organizații neguvernamentale);
 2. Statutul/Actul Constitutiv/Certificatul Constatator prin care se face dovada că are ca obiect de activitate desfăşurarea unor activităţi relevante pentru prezentul proiect;
 3. Certificatul de Înregistrare la Registrul Comerţului (operatori economici);
 4. Rezultatul exercițiului financiar pentru ultimii 4 ani– conform bilanţ contabil şi contul de

profit şi pierderi, vizate şi înregistrate de organul competent;

 1. Scrisoare de intenţie (conform model atasat Anexa 1) completate, ştampilate şi semnate de reprezentantul legal
 2. Fişă a partenerului (conform model atasat Anexa 2 )
 3. Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea (Anexa 5 ) (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal)
 4. Declaraţie de angajament (Anexa 6) (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal)
 5. Declaraţie de conflict de interese( Anexa 7) (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal)
 6. Declaratie de cofidentialitate si impartialitate – (Anexa 8) (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal)

 

Candidatul va menționa în Scrisoarea de intenţie activitățile cadru  ale proiectului în care dorește să se implice și pentru care dispune de resursele materiale şi umane necesare. Va furniza o scurtă descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestor activităţi cu prezentarea aspectelor considerate de candidat esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate şi atingerea obiectivelor. De asemenea, candidatul va preciza contribuţia sa în parteneriat și plus-valoarea adusă proiectului.

 

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură și modalitatea de depunere

 

8.1 Organizaţiile/institutiile de invatamant/institutii relevante/companiile interesate de acest parteneriat, vor depune completate, semnate şi ştampilate de reprezentantul legal, documentele solicitate in fizic în plic sigilat pe care se va specifica: “În atenţia ASOCIATIEI GLASUL VIETII, Pentru selecţia de parteneri POCU 2014-2020 AP 6/ 10.i/OS 6.2 si OS 6.3.”. Plicul se va transmite prin curier, data limită fiind data poștei, sau se poate depune la sediul Asociatiei GLASUL VIETII din str. Agatha Barsescu , nr.10,  Mun.Iasi, jud.Iasi, tel. 0742.593.616,  sau  pe emailul  asociatia.glasulvietii@gmail.com , in format pdf toate documentele solicitate,  în termen de max 12 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunţ pe site-ul http://test.glasulvietii.ro/, nu mai tarziu de data  14.05.2020, orele 16.00.

 

Date de contact: Pers de contact Pr.Dan Damaschin

E-mail: asociatia.glasulvietii@gmail.com

 

Criteriile de selectie si evaluare a potențialilor parteneri se va face după următoarea grilă de evaluare:

Evaluarea partenerilor se va face în funcție de domeniul de competență, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, conform grilei de mai jos:

 

Anexa 4         GRILA EVALUARE ETAPA DE SELECTIE A PARTENERILOR

Participant: _____________________

Nr.

crt.

Criterii de evaluarePunctaj

maxim

Punctaj participant
1.Capacitatea operaţională și financiară50
1.1Resurse umane40
Numarul de experţi cheie cu experienţă în tipul de activitate asumat (dovedit prin CV) propuşi pentru activităţile proiectului (doar experţi cu studii superioare).

1 expert – 10 puncte

2 experţi –15 puncte

Mai mult de 2 experţi –20 puncte

20

 

Evaluarea calitativă a experienţei din CV(1)

Nivel scăzut (experienţă de până la 3 ani) – 5 puncte

Nivel mediu (experienţă cuprinsă între 3 și 5 ani) – 10 puncte

Nivel înalt (experienţă cuprinsă între 5 și 10 ani) – 15 puncte

Nivel senior (experienţă peste 10 ani) – 20 puncte

20
1.2Situaţia financiară (media cifrei afaceri)10
până la 50.000 euro – 5 puncte

peste 50.000 euro – 10 puncte

10
2.Capacitatea profesională30
2.1Dovada implementării ca lider de proiect sau partener a unor proiecte cu finantare nerambursabila10
1 proiect – 5 puncte

Mai mult de 1 proiect – 10 puncte

2.2Dovada experienţei de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului20
Intre 6 luni si 1 an – 10 puncte

Intre 1 si 3 ani– 15 puncte

Mai mult de 3 ani– 20 puncte

3Contribuţia partenerului la activităţile proiectului20
3.1Numărul de activităţi principale in afara de management, achizitii, diseminare, în care partenerul dorește să se implice20
2 activităţi – 10 puncte

Mai mult de 2 activităţi – 20 puncte

TOTAL100

 

Evaluarea calitativă se va face pentru fiecare expert în parte, Punctajul maxim fiind media aritmetică a punctajelor experţilor prezentaţi în ofertă.

Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilei de evaluare prezentate mai sus. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 65 de puncte. Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care întrunesc mai puţin 65 de puncte. (Anexa 4)

Comisia de evaluare

Publicarea rezultatului procedurii de selecție

Solicitantul publică pe site-ul propriu http://test.glasulvietii.ro/ anunțul cu privire la rezultatul procedurii de selecție, care va conține informațiile cuprinse în anunțul de intenție și informații privind ofertanții/candidații participanți la procedură admiși și respinși, și punctajul obținut de fiecare dintre aceștia.

 

Soluționarea contestațiilor:

 

Eventualele contestații se pot depune în max 24 de ore de la comunicarea rezultatelor, la sediul Asociatiei Ion Neculce mentionat mai sus. Rezultatele definitive după analizarea contestațiilor vor fi publicate pe site-ul http://test.glasulvietii.ro/,  în termen de 2 zile lucratoare de la data soluționării acestora.

Calendarul procedurii de selecție

 

Nr. crt.Denumire documentData
1Procedura de selectie parteneri27.04.2020
2Anuntul de intentie selectie parteneri27.04.2020
3Publicare anunt de selectie27.04.2020
4Decizie comisie de evaluare 27.04.2020
5Decizie comisie de evaluare constestatii27.04.2020
8Primire de clarificari08.05.2020 orele 14.00
9Raspuns clarificari11.05.2020 orele 14.00
6Data limita de depunere a  dosarelor  14.05.2020 orele 16.00 termen limita
7Evaluarea dosarelor primite15.05.2020 orele 16.00
8Raportul privind rezultatul procedurii de selectie18.05.2020 orele 14.00
10Comunicare acceptare/admisi/respinsi18.05.2020 orele 16.00
11Depunere contestatii19.05.2020 orele 16.00
12Solutionare contestatii20.05.2020 orele 16.00
13Anunt cu privire la rezultatul procedurii de selectie 21.05.2020 orele 12.00
14Publicarea , anunţului cu privire la rezultatul procedurii de selectie21.05.2020  orele 16.00

 

Anexe :

 1. Scrisoare de intenţie (conform model atasat Anexa 1) completate, ştampilate şi semnate de reprezentantul legal
 2. Fişă a partenerului (conform model atasat Anexa 2 )
 3. Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea (Anexa 5 ) (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal)
 4. Declaraţie de angajament (Anexa 6) (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal)
 5. Declaraţie de conflict de interese( Anexa 7) (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal)
 6. Declaratie de cofidentialitate si impartialitate – (Anexa 8) (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal)

 

Date de contact: Pers de contact Pr. Dan Damaschin

E-mail: asociatia.glasulvietii@gmail.com

 

Presedinte,                                                                                                 Intocmit,

Pr. Dan Damaschin                                                        Tarniță Adrian Iulian

 

[1] Se vor completa alte reglementări aplicabile solicitantului, daca este cazul.